ข้อมูลผู้จัดทำ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – ชื่อสกุล              นายคมกฤช  พุ่มบุญนาก

อาชีพที่ต้องการ        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับ ๑

ที่อยู่                            ๑๕  หมู่ ๗  ต.บางไผ่  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร  ๖๖๑๒๐

E – mail                   coolpank.themaster@gmail.com ,            

                                       coolpank.themaster@hotmail.com

สัญชาติ                      ไทย           เชื้อชาติ                      ไทย

ศาสนา                        พุทธ            อายุ                             ๒๗ ปี

การศึกษา

ปริญญาตรี                   คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

เกรดเฉลี่ย  ๓.๐๔

วุญิทางการศึกษา         ค.บ.

ปริญญาโท                     คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

เกรดเฉลี่ย  ๓.๔๙

วุญิทางการศึกษา         ศศ.ม.

ทุนทางการศึกษา         ทุนปริญญาโท โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ Master Teacher

วิชาที่ชอบ                             ภาษาไทย , ภาษาศาสตร์

การฝึกประสบการณ์             ๑. โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ๒๕๕๐

๒. โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ๒๕๕๑

 

กิจกรรมขณะศึกษา

๑. หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (๒๕๔๗)

๒. หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (๒๕๔๗)

๓. รองนายกองค์การบริหารนักศึกษาฝ่ายกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (๒๕๔๗)

๔. หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (๒๕๔๘)

๕. รองประธานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (๒๕๔๙)

๖. ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารนักศึกษาฝ่ายกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (๒๕๔๙)

๗. ผู้ประสานงานศูนย์สอบธรรมะทางก้าวหน้า supervisor (๒๕๔๙)

๘. ผู้ประสานงานศูนย์สอบธรรมะทางก้าวหน้า supervisor  ดีเด่น (๒๕๔๙)

๙. หัวหน้าสายนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ภาคเรียนที่ ๒โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

ปีการศึกษา ๒๕๕๐

๑๐.หัวหน้าสายนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ภาคเรียนที่ ๑โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

งานที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนสมาคมป่าไม้เเห่งประเทศทไทยอุทิศ

๑.  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา

๒. นายทะเบียน

๓. งานประกันคุณภาพภายใน

๔. งานบริหารหลักสูตร

๕. งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู

๖. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

๑.  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา

๒. งานประกันคุณภาพภายใน

ประวัติการทำงาน

๑. เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ผ่านการทดลองงาน) (๒๕๕๒)

๒. ครูผู้ช่วย     (๒๕๕๒)   โรงเรียนสมาคมป่าไม้เเห่งประเทศไทยอุทิศ

๓. ครูคศ.๑     (๒๕๕๔-๒๕๕๖)   โรงเรียนสมาคมป่าไม้เเห่งประเทศไทยอุทิศ

๔. ครูคศ.๑     (๒๕๕๖)   โรงเรียนบ้านร่องตาทีวิทยา

 

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม

๑.    อบรมลูกเสือขั้นพื้นฐาน  BTC

๒.    อบรมหลักสูตรครูธุรการ

๓.    อบรมลูกเสือขั้นพื้นฐาน  ATC

๔.    อบรมครูดีศรีตำบล

๕.    อบรมครูงานวัดผล student 51

๖.    อบรมการทำหลักสูตรสถานศึกษา

ทักษะ

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์                  มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ได้

ทักษะพิเศษ                                       เล่นดนตรีไทย