คู่มือการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียนสมาคมฯ ๒๕๕๕

ปก

ใบแทนประกาศนียบัตร

ต้นแบบ ปพ 3-3(หน้า 108-109)

ต้นแบบ ปพ 3-2(หน้า 106-107)

ต้นแบบ ปพ 3-1(หน้า 104-105)

ต้นแบบ ปพ 1-พ

ต้นแบบ ปพ 1-ป

ต้นแบบ ปพ 1-บ

คำอนุมัติให้ใช้ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

คำอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

คำอธิบายการกรอกประกาศนียบัตร

คำอธิบายการกรอกใบแทนประกาศนียบัตร

คำอธิบายการกรอกแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายการกรอกแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายการกรอกแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบายการกรอกแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา

คำสั่ง โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

คำสั่ง โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารงานวัดผล

คำสั่ง โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คำสั่ง โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำสั่ง โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนหน่วยการเรียน

คำนำ

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

ระเบียบวัดผล

ภาคผนวก

ประกาศนียบัตร

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s